15 mei intreerede Rob Gilsing – de Haagse Hogeschool

Op woensdag 15 mei 2019 houdt Rob Gilsing zijn intreerede als lector Jeugdhulp in Transformatie aan de Haagse Hogeschool. Rob Gilsing is sinds 1 mei 2018 lector Jeugdhulp in Transformatie aan de Haagse Hogeschool. Rob’s lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar de transformatie van de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Het lectoraat is ingebed in het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, een samenwerkingsverband tussen Jeugdformaat, Youz, de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer en de Haagse Hogeschool. Het Kennisnetwerk wil praktijkgericht onderzoek ter bevordering van de transformatie mogelijk maken en stimuleren. Mede op die manier wil het Kennisnetwerk voeding geven aan de curricula van de opleidingen voor jeugdhulpprofessionals.
Uitnodiging

Voorafgaand aan de intreerede organiseert het lectoraat een symposium over jeugdhulp. Dit symposium is tevens de start van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waar het lectoraat actief aan deelneemt. Daarbij wordt ingegaan op de betekenis van verschillende soorten kennis voor praktijk en beleid: ervaringskennis, kennis uit praktijkgericht onderzoek en datasturing in dialogen. Hans Boutellier leidt in over de rol van kennis en onderzoek in een netwerksamenleving. Daarna is het woord aan hen om wie het uiteindelijk allemaal draait: mensen met opvoed- en opgroeivragen en -problemen. Zij gaan het hebben over hun ervaringen met zelfregie houden en de samenwerking tussen hulpverleners en andere partijen. Vervolgens worden in parallelsessies thema’s gepresenteerd waar het Kennisnetwerk de komende tijd onderzoek naar doet. Per sessie zijn er meerdere inleiders en is er voldoende ruimte voor discussie. Tot slot zijn de bestuurders van de Kennisnetwerkpartners aan zet. Zij lanceren het netwerk officieel en bespreken hun ambities met en verwachtingen van het Kennisnetwerk.

Meer informatie over de intreerede en het symposium.

Aanmelden.

 

16 May 2019 – NeuroLabNL Startimpuls symposium: cross-talk between neuroscience and society

Professor Ronald Dahl (UC Berkeley) geeft zijn visie op het gebruik van neurowetenschap bij beleid en praktijk wat betreft gedrag van jongeren. Daarna worden de producten waaraan we werken in ons programma gepresenteerd, waaronder een app om een tweede taal te leren, een lespakket voor HBO professionals over hersenontwikkeling en hoe deze kennis in te zetten in het onderwijs, en mogelijke toepassing van sociale cognitie modellen voor anti-pest programma’s. Als afsluiting zijn Marcelis Boereboom (Directuer-Generaal bij OCW), Carsten Herstel (Directeur bij VenJ) en Marijke van Geenabeek (Pedagogisch Directeur van Jeugd Justitiele Inrichtingen) aanwezig voor een paneldiscussie over het gebruik van neurowetenschap bij het opzetten van beleid.

Kijk hier voor het programma en registratie (gratis).

08-04-19 l Slotsymposium Lerend Transformeren: Transformeren kun je leren!

Transformeren

De vijftien actieonderzoeken van het project Lerend Transformeren zijn afgerond. Wat hebben de onderzoeken opgeleverd? Wat hebben we geleerd over de transformatiedoelen, het ondersteuningsaanbod en actieonderzoek? Hoe kunnen andere organisaties in de zorg voor jeugd daar ook hun voordeel mee doen? Daarover gaat het slotsymposium van Lerend Transformeren op 8 april van 12.00 tot 17.30 uur bij De Observant in Amersfoort. 

Aanmelden kan tot 1 april, direct aanmelden.

Zowel SAMEN als Gezin aan Zet hebben voor dit project een transformatiedoel begeleid, bestaand uit 3 actieonderzoeken. Daarnaast hadden de volgende partners van SAMEN een actieonderzoek:

Programma

Programma Slotsymposium Lerend Transformeren 8 april 2019

12.00 uur Inloop met lunch (buffet)
12.30 – 12.40 uur    Welkom dagvoorzitter Merel van Dorp
12.40 – 14.30 uur Plenair deel met lezingen en interviews
14.30 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 15.45 uur Ronde 1: workshops
15.45 – 16.00 uur Wisseling zalen
16.00 – 16.45 uur Ronde 2: workshops
16.45 uur Feestelijke borrel

Onder leiding van dagvoorzitter Merel van Dorp schenken diverse sprekers op verschillende manieren aandacht aan de vier pijlers van actieonderzoek: veranderen, samenwerken, reflecteren en handelen. Na de pauze volgen twee rondes met verschillende workshops waaruit je kunt kiezen. De eerste ronde rondom Transformeren kun je leren en de tweede rondom Actieonderzoek kun je leren. Meer hierover en over het plenair gedeelte lees je in de Uitnodiging Slotsymposium Lerend Transformeren 8 april.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 1 april, direct aanmelden.

Publicatie ‘Transformeren volgens ouders’ van Gezin aan Zet

Met trots presenteren de onderzoekers van het project Gezin aan Zet de publicatie ‘Transformeren volgens ouders’. In deze publicatie staat de visie van ouders op de transformatie van de jeugdhulp en op hulp vanuit lokale Jeugd- (en Gezins)teams centraal. Door middel van concrete aanbevelingen worden praktijkprofessionals en beleidsmakers geïnspireerd om nog beter aan te sluiten bij gezinnen en van de transformatie een succes te maken. De publicatie is te vinden via Publicatie: Transformeren volgens ouders, 2019.

Bent u geïnteresseerd in een papieren uitgave van het rapport, wilt u op de hoogte blijven van toekomstige opbrengsten van het project, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via gezinaanzet@curium.nl.

Terugblik symposium Werkplezier in de jeugdsector

Voor het symposium Werkplezier in de jeugdsector kwamen we met een gemêleerd gezelschap van onder meer praktijk- en HR-professionals bijeen aan de Prinsegracht 27 in Den Haag, het Koorenhuis. Een plek waar jongeren muziek, dans en zang beoefenen. Het symposium werd georganiseerd vanuit de themagroep Werkplezier in de jeugdsector in samenwerking met TNO.

Leanthe van Harten (TNO) heette iedereen namens de themagroep welkom. Dat deed ze aan de hand van enkele, herkenbare, krantenkoppen over de jeugdzorg en werkdruk, zoals: Jeugdzorg komt in actie, maar daar hebben ze eigenlijk geen tijd voor, Tekort aan medewerkers en Jeugdzorgverleners: ‘Die continue alertheid zuigt je leeg’. Daarna nam Maartje Bakhuys Roozeboom, onderzoeker en adviseur bij TNO, het woord. Zij ging daarbij in op de hoogte van de werkdruk in de jeugdsector, maar ook op wat werkdruk is. Ook gaf ze aan welke stappen organisaties kunnen doorlopen om werkdruk systematisch aan te pakken. Lees hier de hele Presentatie werkdruk in het jeugddomein van Maartje Bakhuys Roozeboom.

Hanneke van Noort, opsteller van Meer ruimte voor professionals – Handvatten voor gemeenten, benoemde de drie belangrijkste punten voor gemeenten:
1. Spreek met elkaar over ruimte voor professionals en werk aan vertrouwen;
2. Zet ‘kwaliteit’ op de agenda en meet dit kwalitatief!
3. Geef ruimte aan de autonomie van de professional
Ze benadrukte hierbij dat je fouten mag maken. Verder is het belangrijk dat cliënt en professional goed gematcht worden en om de tijd voor intervisie expliciet mee te nemen in inkoop- en voortgangsgesprekken. Presentatie Meer ruimte voor professionals – Handvatten voor gemeenten

  1. Na een korte pauze werd deelgenomen aan een van de 3 workshops:
    Zelfsturing in relatie tot Werkplezier door Kees Kouwenhoven
    Kees ging met de deelnemers in op de zeven bronnen van arbeidsvreugde, en hoe je met deze kennis werkdruk aan kunt pakken. Kern van de boodschap was dat arbeidsvreugde door iedereen anders beleefd wordt, dus als je ergens mee zit wordt dit niet automatisch gezien. Je moet het zelf bespreekbaar maken.
  2. Werken voor jeugd, ja?! door Loes Houweling en Bregje Spaans (Hogeschool Utrecht)
    Door de transformatie gaat veel aandacht naar hoe anders te werken, maar hoe zit dat met de verandering van identiteit? Aan de hand van verschillende verhalen uit de praktijk gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Hoe professionals omgaan met de transformatie verschilt. Organisaties moeten zich daarvan bewust zijn.
  3. Hoe kun je als werkgever samen met medewerkers het werkplezier vergroten? door Chantal Schneiders en Femke de Groot (Stichting Jeugdformaat). Chantal en Femke lieten zien hoe bij Jeugdformaat met medewerkers is gewerkt aan concrete plannen om werkplezier te vergroten. Zo is er een Fit & Gezond jaarkalender ontwikkeld waarbij elke maand een ander thema aan bod komt (bijvoorbeeld voeding, werkstress, beweging en loopbaan). Tijdens de workshop werden tips onderling gedeeld, zoals het geven van een teambudget. Hiermee kan het team zelf bepalen hoe ze het opleidingsbudget mogen besteden, zonder tussenkomst van de manager. Maar ook: neem pauze, ga naar buiten.

Tijdens de gezamenlijke afsluiting werd onder meer de vraag gesteld: hoe zorg je ervoor dat je in een gesprek over werkdruk en werkplezier niet verzandt in een gesprek over caseload/cliëntcontacturen/directe uren. Hierop werd besloten met: til het gesprek naar een ander niveau. Welke van de zeven bronnen van arbeidsvreugde komen in het geding? Praat dáárover in plaats van over de hoeveelheid uren of cliënten. Meer lezen? Sturen op meer werken met plezierVerbeter je Employee Experience

 

Uitbreiding SAMEN: Welkom JES Rijnland

2019 begint met goed nieuws voor SAMEN! JES (Stichting Jeugd en Samenleving) Rijnland sluit aan bij de Academische Werkplaats SAMEN. JES Rijnland opereert op het snijvlak van Onderwijs, Zorg en Welzijn. In de praktijk in de driehoek Thuis, (voor)school en Wijk. Vanuit deze unieke positie voert de organisatie preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s uit. JES doet dit vooral voor kwetsbare jeugd, waaronder kinderen van migranten en vluchtelingen. JES werkt als team meertalig en cultuursensitief. Daardoor bereiken zij relatief veel meertalige gezinnen in achterstandssituaties. Hun kennis en ervaring, nodig voor het spreken met ouders uit diverse culturen, wil JES inbrengen en tegelijkertijd door innovatie verder versterken. Daarvoor wordt actief samenwerking met partners uit SAMEN gezocht.

Een van de belangrijke thema’s van JES is het delen van kennis met instituten en organisaties die voor jeugd werken. Aansluiten bij SAMEN is een van de manieren om invulling te geven aan dit thema. JES is geen onbekende van SAMEN, zij participeren namelijk in het project Samen-Werken, Samen-Leren.

Krista van Mourik gepromoveerd: Cultural adaptation of a parenting intervention for parents in multi-ethnic disadvantaged neighborhoods

Krista van Mourik promoveerde 12 december. Zij onderzocht binnen SAMEN hoe opvoedinterventies sociaal-cultureel passend gemaakt kunnen worden voor ouders woonachtig in multi-etnische achterstandswijken. Aanleiding was dat bepaalde groepen onvoldoende werden bediend met het generieke aanbod. De studies in het proefschrift benadrukken de invloed van stress en externe factoren op de opvoedervaring van ouders met een migratie achtergrond of lage sociaaleconomische positie. Naar aanleiding van de uitkomsten is een module ontwikkeld die ouders ondersteunt bij het omgaan met stress en niet-helpende emoties. Deze module is toegevoegd aan een bestaande interventie en aangeboden aan een cultureel diverse groep ouders. De module werd positief gewaardeerd door ouders en professionals.

Het proefschrift is te downloaden via http://www.publicatie-online.nl/publicaties/krista-van-mourik. Het wachtwoord is 15924.

Startbijeenkomst Samen-Werken, Samen-Leren

Op 15 november jl. vond de startbijeenkomst plaats van de werkgroep van het project Samen-Werken, Samen-Leren. Daarbij heeft de groep een flinke start gemaakt met de eerste fase (de opstart) van het project. In deze fase worden 3 werkgroepen geformeerd: 1) stage, 2) reflectie en 3) Leerhuis en deze vormen leernetwerken. De resultaten van de bijeenkomst waarbij aan de hand van de Scrum-methode is gewerkt, worden nu eerst verwerkt.
Hieronder de presentatie van deze startbijeenkomst. De vervolgbijeenkomst vindt plaats op 10 januari. Op 10 december komt de stuurgroep voor het eerst bij elkaar.

20181115 SW SL 1e werkgroepbijeenkomst