15 mei intreerede Rob Gilsing – de Haagse Hogeschool

Op woensdag 15 mei 2019 houdt Rob Gilsing zijn intreerede als lector Jeugdhulp in Transformatie aan de Haagse Hogeschool. Rob Gilsing is sinds 1 mei 2018 lector Jeugdhulp in Transformatie aan de Haagse Hogeschool. Rob’s lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar de transformatie van de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Het lectoraat is ingebed in het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, een samenwerkingsverband tussen Jeugdformaat, Youz, de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer en de Haagse Hogeschool. Het Kennisnetwerk wil praktijkgericht onderzoek ter bevordering van de transformatie mogelijk maken en stimuleren. Mede op die manier wil het Kennisnetwerk voeding geven aan de curricula van de opleidingen voor jeugdhulpprofessionals.
Uitnodiging

Voorafgaand aan de intreerede organiseert het lectoraat een symposium over jeugdhulp. Dit symposium is tevens de start van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waar het lectoraat actief aan deelneemt. Daarbij wordt ingegaan op de betekenis van verschillende soorten kennis voor praktijk en beleid: ervaringskennis, kennis uit praktijkgericht onderzoek en datasturing in dialogen. Hans Boutellier leidt in over de rol van kennis en onderzoek in een netwerksamenleving. Daarna is het woord aan hen om wie het uiteindelijk allemaal draait: mensen met opvoed- en opgroeivragen en -problemen. Zij gaan het hebben over hun ervaringen met zelfregie houden en de samenwerking tussen hulpverleners en andere partijen. Vervolgens worden in parallelsessies thema’s gepresenteerd waar het Kennisnetwerk de komende tijd onderzoek naar doet. Per sessie zijn er meerdere inleiders en is er voldoende ruimte voor discussie. Tot slot zijn de bestuurders van de Kennisnetwerkpartners aan zet. Zij lanceren het netwerk officieel en bespreken hun ambities met en verwachtingen van het Kennisnetwerk.

Meer informatie over de intreerede en het symposium.

Aanmelden.

 

16 May 2019 – NeuroLabNL Startimpuls symposium: cross-talk between neuroscience and society

Professor Ronald Dahl (UC Berkeley) geeft zijn visie op het gebruik van neurowetenschap bij beleid en praktijk wat betreft gedrag van jongeren. Daarna worden de producten waaraan we werken in ons programma gepresenteerd, waaronder een app om een tweede taal te leren, een lespakket voor HBO professionals over hersenontwikkeling en hoe deze kennis in te zetten in het onderwijs, en mogelijke toepassing van sociale cognitie modellen voor anti-pest programma’s. Als afsluiting zijn Marcelis Boereboom (Directuer-Generaal bij OCW), Carsten Herstel (Directeur bij VenJ) en Marijke van Geenabeek (Pedagogisch Directeur van Jeugd Justitiele Inrichtingen) aanwezig voor een paneldiscussie over het gebruik van neurowetenschap bij het opzetten van beleid.

Kijk hier voor het programma en registratie (gratis).

Publicatie ‘Transformeren volgens ouders’ van Gezin aan Zet

Met trots presenteren de onderzoekers van het project Gezin aan Zet de publicatie ‘Transformeren volgens ouders’. In deze publicatie staat de visie van ouders op de transformatie van de jeugdhulp en op hulp vanuit lokale Jeugd- (en Gezins)teams centraal. Door middel van concrete aanbevelingen worden praktijkprofessionals en beleidsmakers geïnspireerd om nog beter aan te sluiten bij gezinnen en van de transformatie een succes te maken. De publicatie is te vinden via Publicatie: Transformeren volgens ouders, 2019.

Bent u geïnteresseerd in een papieren uitgave van het rapport, wilt u op de hoogte blijven van toekomstige opbrengsten van het project, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via gezinaanzet@curium.nl.

Terugblik symposium Werkplezier in de jeugdsector

Voor het symposium Werkplezier in de jeugdsector kwamen we met een gemêleerd gezelschap van onder meer praktijk- en HR-professionals bijeen aan de Prinsegracht 27 in Den Haag, het Koorenhuis. Een plek waar jongeren muziek, dans en zang beoefenen. Het symposium werd georganiseerd vanuit de themagroep Werkplezier in de jeugdsector in samenwerking met TNO.

Leanthe van Harten (TNO) heette iedereen namens de themagroep welkom. Dat deed ze aan de hand van enkele, herkenbare, krantenkoppen over de jeugdzorg en werkdruk, zoals: Jeugdzorg komt in actie, maar daar hebben ze eigenlijk geen tijd voor, Tekort aan medewerkers en Jeugdzorgverleners: ‘Die continue alertheid zuigt je leeg’. Daarna nam Maartje Bakhuys Roozeboom, onderzoeker en adviseur bij TNO, het woord. Zij ging daarbij in op de hoogte van de werkdruk in de jeugdsector, maar ook op wat werkdruk is. Ook gaf ze aan welke stappen organisaties kunnen doorlopen om werkdruk systematisch aan te pakken. Lees hier de hele Presentatie werkdruk in het jeugddomein van Maartje Bakhuys Roozeboom.

Hanneke van Noort, opsteller van Meer ruimte voor professionals – Handvatten voor gemeenten, benoemde de drie belangrijkste punten voor gemeenten:
1. Spreek met elkaar over ruimte voor professionals en werk aan vertrouwen;
2. Zet ‘kwaliteit’ op de agenda en meet dit kwalitatief!
3. Geef ruimte aan de autonomie van de professional
Ze benadrukte hierbij dat je fouten mag maken. Verder is het belangrijk dat cliënt en professional goed gematcht worden en om de tijd voor intervisie expliciet mee te nemen in inkoop- en voortgangsgesprekken. Presentatie Meer ruimte voor professionals – Handvatten voor gemeenten

  1. Na een korte pauze werd deelgenomen aan een van de 3 workshops:
    Zelfsturing in relatie tot Werkplezier door Kees Kouwenhoven
    Kees ging met de deelnemers in op de zeven bronnen van arbeidsvreugde, en hoe je met deze kennis werkdruk aan kunt pakken. Kern van de boodschap was dat arbeidsvreugde door iedereen anders beleefd wordt, dus als je ergens mee zit wordt dit niet automatisch gezien. Je moet het zelf bespreekbaar maken.
  2. Werken voor jeugd, ja?! door Loes Houweling en Bregje Spaans (Hogeschool Utrecht)
    Door de transformatie gaat veel aandacht naar hoe anders te werken, maar hoe zit dat met de verandering van identiteit? Aan de hand van verschillende verhalen uit de praktijk gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Hoe professionals omgaan met de transformatie verschilt. Organisaties moeten zich daarvan bewust zijn.
  3. Hoe kun je als werkgever samen met medewerkers het werkplezier vergroten? door Chantal Schneiders en Femke de Groot (Stichting Jeugdformaat). Chantal en Femke lieten zien hoe bij Jeugdformaat met medewerkers is gewerkt aan concrete plannen om werkplezier te vergroten. Zo is er een Fit & Gezond jaarkalender ontwikkeld waarbij elke maand een ander thema aan bod komt (bijvoorbeeld voeding, werkstress, beweging en loopbaan). Tijdens de workshop werden tips onderling gedeeld, zoals het geven van een teambudget. Hiermee kan het team zelf bepalen hoe ze het opleidingsbudget mogen besteden, zonder tussenkomst van de manager. Maar ook: neem pauze, ga naar buiten.

Tijdens de gezamenlijke afsluiting werd onder meer de vraag gesteld: hoe zorg je ervoor dat je in een gesprek over werkdruk en werkplezier niet verzandt in een gesprek over caseload/cliëntcontacturen/directe uren. Hierop werd besloten met: til het gesprek naar een ander niveau. Welke van de zeven bronnen van arbeidsvreugde komen in het geding? Praat dáárover in plaats van over de hoeveelheid uren of cliënten. Meer lezen? Sturen op meer werken met plezierVerbeter je Employee Experience

 

Uitbreiding SAMEN: Welkom JES Rijnland

2019 begint met goed nieuws voor SAMEN! JES (Stichting Jeugd en Samenleving) Rijnland sluit aan bij de Academische Werkplaats SAMEN. JES Rijnland opereert op het snijvlak van Onderwijs, Zorg en Welzijn. In de praktijk in de driehoek Thuis, (voor)school en Wijk. Vanuit deze unieke positie voert de organisatie preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s uit. JES doet dit vooral voor kwetsbare jeugd, waaronder kinderen van migranten en vluchtelingen. JES werkt als team meertalig en cultuursensitief. Daardoor bereiken zij relatief veel meertalige gezinnen in achterstandssituaties. Hun kennis en ervaring, nodig voor het spreken met ouders uit diverse culturen, wil JES inbrengen en tegelijkertijd door innovatie verder versterken. Daarvoor wordt actief samenwerking met partners uit SAMEN gezocht.

Een van de belangrijke thema’s van JES is het delen van kennis met instituten en organisaties die voor jeugd werken. Aansluiten bij SAMEN is een van de manieren om invulling te geven aan dit thema. JES is geen onbekende van SAMEN, zij participeren namelijk in het project Samen-Werken, Samen-Leren.

Krista van Mourik gepromoveerd: Cultural adaptation of a parenting intervention for parents in multi-ethnic disadvantaged neighborhoods

Krista van Mourik promoveerde 12 december. Zij onderzocht binnen SAMEN hoe opvoedinterventies sociaal-cultureel passend gemaakt kunnen worden voor ouders woonachtig in multi-etnische achterstandswijken. Aanleiding was dat bepaalde groepen onvoldoende werden bediend met het generieke aanbod. De studies in het proefschrift benadrukken de invloed van stress en externe factoren op de opvoedervaring van ouders met een migratie achtergrond of lage sociaaleconomische positie. Naar aanleiding van de uitkomsten is een module ontwikkeld die ouders ondersteunt bij het omgaan met stress en niet-helpende emoties. Deze module is toegevoegd aan een bestaande interventie en aangeboden aan een cultureel diverse groep ouders. De module werd positief gewaardeerd door ouders en professionals.

Het proefschrift is te downloaden via http://www.publicatie-online.nl/publicaties/krista-van-mourik. Het wachtwoord is 15924.

Startbijeenkomst Samen-Werken, Samen-Leren

Op 15 november jl. vond de startbijeenkomst plaats van de werkgroep van het project Samen-Werken, Samen-Leren. Daarbij heeft de groep een flinke start gemaakt met de eerste fase (de opstart) van het project. In deze fase worden 3 werkgroepen geformeerd: 1) stage, 2) reflectie en 3) Leerhuis en deze vormen leernetwerken. De resultaten van de bijeenkomst waarbij aan de hand van de Scrum-methode is gewerkt, worden nu eerst verwerkt.
Hieronder de presentatie van deze startbijeenkomst. De vervolgbijeenkomst vindt plaats op 10 januari. Op 10 december komt de stuurgroep voor het eerst bij elkaar.

20181115 SW SL 1e werkgroepbijeenkomst

Oproep ZonMw Jeugd: Presenteer je onderzoek op Jeugd in Onderzoek 2019

Zie hieronder de oproep van ZonMw Jeugd je onderzoek te presenteren. Doe je dat vanuit SAMEN? Laat het ons weten via info@awsamen.nl.

Jeugd in Onderzoek is dé aangewezen plek om uw kennis en ervaring met anderen te delen. Doet u onderzoek en heeft u (tussen)resultaten die u wilt delen? Dien dan vóór 15 januari 2019, 17.00 uur uw voorstel in voor Jeugd in Onderzoek via het aanmeldformulier. Wij bevelen Jeugd in Onderzoek van harte aan bij onze projectleiders. Zet de datum – 23 mei 2019 – vast in uw agenda!

Honorering bijdrage
Het is een pré als u samen indient met iemand uit de praktijk, zoals een professional of ervaringsdeskundige. Hier wordt rekening mee gehouden bij de honorering. Begin februari 2019 hoort u of de commissie uw bijdrage heeft gehonoreerd. Als uw bijdrage wordt gehonoreerd betaalt u de inschrijfkosten van € 140,00 incl. BTW. Neemt u iemand mee voor uw presentatie, bijvoorbeeld iemand vanuit de praktijk of een ervaringsdeskundige, die alleen voor deze sessie komt? Dan is het mogelijk dat – in overleg met de organisatoren van deze dag – voor deze persoon geen entree betaald hoeft te worden.

Thema’s
Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma:
•        Wat Werkt voor Wie en Waarom,
•        De kracht van preventie in het Sociale Domein
•        Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp.
Naast deze drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dit thema wordt aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2019 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het extra thema bepaald: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien. Meer informatie over de thema’s vindt u op de website.

Doel van jeugd in Onderzoek
Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van kinderen, jongeren en ouders. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugd- en onderwijsveld.

Vragen of meer informatie
Meer informatie over het congres en het aanmeldformulier voor een bijdrage is te vinden op de website van Jeugd in Onderzoek. Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: jeugdinonderzoek@nji.nl
Wilt u deelnemen als bezoeker? Dat kan natuurlijk ook. Aanmelden voor Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2019 via www.jeugdinonderzoek.nl.

Presentaties en verslag Jaarconferentie SAMEN leren-innoveren-implementeren

Terugblik

Astrid Scholten, directeur Social Work en Toegepaste Psychologie bij de Hogeschool Leiden (HL) heette iedereen welkom. Daarbij gaf ze de relevantie van het innoveren en leren binnen SAMEN voor de Hogeschool aan. Verder gaf ze kort weer welke opleidingsrichtingen de faculteit Social Work en Toegepaste Psychologie aanbiedt en dat we bij de Hogeschool Leiden terecht kunnen indien er vacatures zijn voor hbo-stagiairs.

Symone Detmar, boegbeeld AW SAMEN, leidde als dagvoorzitter het programma in. Dit deed zij door eerst stil te staan bij de recent gehonoreerde projecten Samen-Werken, Samen-Leren en LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten. Ook blikte ze kort terug op de in de zomer gelanceerde nieuwe website en de bijeenkomsten van het afgelopen jaar. Ze sloot af met de conclusie dat er veel kennis en inspiratie gedeeld wordt, maar dat de implementatie nog aandacht behoeft. Bekijk hiervoor ook de presentatie.

Hierna namen Robert Vermeiren, boegbeeld AW SAMEN, en Laura Nooteboom, promovenda bij Curium, het woord. Zij illustreerden aan de hand van het project Gezin aan Zet de uitdagingen die bij implementeren komen kijken. Vervolgens werden twee projecten op het implementatieproces geanalyseerd: Visus screening door Vasanthi Iyer, arts M&G, jeugdarts KNMG bij TNO en Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) door Bronwynn Terpstra, Adviseur Jeugdgezondheidszorg NCJ. Daarbij kwamen vanuit de zaal vragen over de lange duur van implementatietrajecten. Specifiek voor Gezin aan Zet werd de vraag gesteld in hoeverre cliënten eigenlijk betrokken zijn en rondom de GIZ rees de vraag waarom het zo lastig is deze op te schalen.

Karlijn Stals, programmaleider Vakmanschap NJi, gaf haar visie op implementatie. Ze presenteerde verschillende implementatiemodellen, zoals de MIDI (klik hier) en ging in op de verschillende factoren die implementatie kunnen bevorderen of belemmeren. Daarbij noemde ze valkuilen bij implementatie zoals grootse en gedetailleerde plannen en het onder- of overschatten van betrokkenen. Zij raadde aan groot te denken maar klein te doen en goed van tevoren na te gaan wie betrokken zijn en wat het denk- en doenvermogen is van hen. En vooral: Vier je successen, leer van je fouten.

Panelgesprek

Onder leiding van Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie aan De Haagse Hogeschool, werd na een korte pauze een gesprek gevoerd over het betrekken van de doelgroep bij vernieuwingen. Els van Berkel (Coördinator CJG bij GGD HM) en Jarien (jongerenraad Cardea) werden bevraagd over het perspectiefplan, een methode in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, waarmee het gezin/de jeugdige zelf benoemt waar zij bij geholpen willen worden, indien nodig ondersteund door een professional. Jarien gaf aan dat hij het erg prettig vond werken, hiermee ontvang je als jeugdige weer het vertrouwen dat je het zelf kan. Een belangrijke eerste stap in het herstel van het vertrouwen, in zichzelf en de ander. Meer lezen over het perspectiefplan: kan hier.

Na deze introductie werd het panel uitgebreid met Melanie (jongere), Chris Kuiper (lector transformatie van de zorg voor jeugd HL), Arie Opstelten (strategisch adviseur gemeente Den Haag) en Paul Kocken (senior onderzoeker TNO). Zij waren het er al snel over eens dat het betrekken van ervaringskennis niet alleen een vereiste is, maar dat dit ook vanaf de start moet gebeuren. Maar al te vaak wordt de doelgroep te laat of slechts zijdelings betrokken. Paul en Melanie illustreerden dit ieder vanuit hun eigen perspectief. Zo heeft Paul meegemaakt dat de doelgroep niet alleen aan het einde van een project wil reflecteren op onderzoeksresultaten. Melanie heeft ervaren dat na een gesprek met bijvoorbeeld een gemeente, ze verder niets meer vernam. Dat gaf het gevoel alsof het gesprek er alleen toe had gediend betrokkenheid van de jongere af te kunnen vinken. Dus neem jongeren mee en houd ze ook op de hoogte van ontwikkelingen. Zo is de jongerenraad van Cardea actief betrokken bij het onderwijs aan de Hogeschool Leiden. Ondanks de consensus in het panel dat ervaringskennis uiterst belangrijk is, is dit nog geen vanzelfsprekendheid.

Workshops

Na het plenaire deel volgden de volgende vier workshops:

1) Samen-Werken, Samen-Leren door Ruth Spijkerboer, docent onderzoeker, en Renske de Boer, programmaleider Master Jeugdzorg en docent jeugdrecht, HL. In het in september gestarte project Samen-Werken, Samen-Leren staan vijf perspectieven centraal: student, docent, professional, ervaringsdeskundige en onderzoeker. Tijdens de workshop zijn we op socratische wijze in gesprek gegaan met elkaar vanuit deze 5 perspectieven.

2) SAMEN met jongeren implementeren door Bea Houwers en Jeanette van der Meer, adviseurs JSO. Na een korte uitleg over JONG doet mee! werd actief met jongeren aan de slag gegaan. In deze workshop verkregen deelnemers inzicht en ideeën over de rol en bijdrage van jongeren bij het vormgeven van beleid en implementeren van veranderingen. Uitkomsten Workshop SAMEN met jongeren implementeren

3) Aan de slag met de GIZ-methodiek door Bronwynn Terpstra en Marjanne Bontje, beleidsmedewerker jeugdgezondheidszorg bij GGD HM en medeontwikkelaar GIZ. In een benen-op-tafel-sessie met goede voorbeelden uit het land ter inspiratie, werd informatie gedeeld over lessons learned bij implementatie van de GIZ. Daarbij zijn de totstandkoming en inhoud van het GIZ-raamwerk gepresenteerd.

4) Samenwerking buurtteams jeugd en huisartsen: lessen leren en implementeren door Rob Gilsing. In deze workshop zijn bevindingen en lessen gepresenteerd en is gereflecteerd op de in de proeftuin gevolgde werkwijze. In de Proeftuin Basiszorg Jeugd-ggz in Utrecht werkten huisartspraktijken en de Buurtteams Jeugd en Gezin samen om een goede basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten te realiseren.

Na de workshops stond een heerlijke lunch klaar. Daarbij werd volop gebruik gemaakt om na te praten en te netwerken.

Presentaties

Plenaire presentatie inclusief presentaties Vasanthi Iyer en Bronwynn Terpstra
20181129_Presentatie

Presentatie Gezin aan Zet
Gezin aan Zet

Presentatie Karlijn Stals
Implementeren – Karlijn Stals

Terugblik Kom in actieonderzoek!

Samen, luisteren en enthousiast vormen de kernwoorden van het symposium Kom in actieonderzoek! georganiseerd vanuit SAMEN met Gezin aan Zet namens Lerend Transformeren op 25 oktober. Met bijdragen vanuit wetenschap en praktijk is het doen en het ervaren van actieonderzoek vanuit uiteenlopende perspectieven belicht. Voor sommigen was het een eerste kennismaking en voor anderen een verdieping. Bekijk onderstaande video voor een impressie van de middag.

Wil je een marathon lopen? Dan blijkt het effectiever te zijn te besluiten je sportschoenen aan te trekken als eerste stap dan het voornemen tien minuten te lopen. Degene die alleen sportschoenen aantrekt, heeft een grotere kans over drie jaar de marathon uit te lopen. Zo is het ook met de transformatiedoelen waaraan wij in de zorg voor jeugd werken. Met deze metafoor opende Joep van den Eerenbeemt de bijeenkomst.

Ferdie Migchelbrink had het in zijn presentatie over Participatief Actieonderzoek, kortweg PAO. PAO kent verschillende fasen waarbij Ferdie Migchelbrink de nadruk legde op de fasen diagnose en oriëntatie. Isolde Driesen (onderzoeker Sterker sociaal werk), Jannet Reinds en Karen Poot (Zorg Ondernemend Netwerk (ZON)) legden het accent juist op vertrouwen. Zij vatten dat samen in de begrippen Ruimte, Openheid, Nieuwsgierig en Duidelijkheid.

Ook Laura Nooteboom en Janna Eilander van het project Gezin aan Zet benadrukten dat vertrouwen de eerste stap is. De uitdaging voor de onderzoeker is het loslaten van vooraf beschreven methoden gaven onderzoekers Janna Eilander, Laura Nooteboom, Isolde Driesen en Karine van ’t Land (Zuidzorg) aan. Desalniettemin ervaren allen dat met actieonderzoek aan de echte vragen van de doelgroep wordt voldaan en veranderingen bewerkstelligd. Jan Gerrit Duinkerken (CJG Noord Veluwe) en Karine van ’t Land voegen daaraan toe dat ouders de deskundigen zijn, zij weten wat een bepaald huiltje van hun kind betekent. Ook weet een team van professionals goed wat wel en niet werkt. Actieonderzoek faciliteert juist dat het team het eigen werkzame systeem opbouwt.

Tijdens het laatste onderdeel van het programma werden we zelf aan het werk gezet door Chris Kuiper (Horizon). In duo’s bespraken we kort eigen ervaringen met veranderingen in de afgelopen drie maanden. Zelf moesten we afwegen welk verhaal het mooiste was. Vervolgens sloot elk duo aan bij een ander duo om te bepalen welk van overgebleven verhalen nu het mooiste was. Vertellers gingen door naar een andere groep waar het verhaal werd opgeschreven of getekend in de vorm van een sprookje. Wat is overeind gebleven van het originele verhaal? Ofwel, wees je als onderzoeker bewust van je eigen referentiekader wat resultaten kan kleuren. Toets of de resultaten overeenkomen met hoe de doelgroep het heeft bedoeld. Het is hun verhaal.

Hieronder tref je de presentaties van dit symposium. Vragen? Neem contact met ons op via: info@awsamen.nl.

20181025_Kom in actieonderzoek