GGD HM – Webinar ‘Omgaan met stress in tijden van corona’

De nieuwste inzichten in stress-sensitieve hulp- en dienstverlening

In dit webinar maak je kennis met:

  • Hoe beïnvloedt chronische stress ons gedrag?
  • Wat zijn werkzame bestanddelen in het stress-sensitief werken?
  • Wat zijn gesprekstips in het kader van het stress-sensitief werken?
Wanneer donderdag 9 juli
Tijd 10.30 – 12.00 uur
Waar MS Teams, mogelijkheid om terug te kijken. Geen kosten.
Voor
  • Medewerkers in het sociaal domein: professionals, ambtenaren en vrijwilligers op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, participatie, schuldhulpverlening en jeugdzorg werkzaam in de regio Hollands Midden
  • Professionals in het medisch domein: zorgverleners in de regio Hollands Midden, met name huisartsen, POH’s GGZ en verpleegkundigen
Aanmelden Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden

Sprekers:

  • Nadja Jungmann: Lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht
  • Farley van Heydoorn, Ervaringsdeskundige en trajectbegeleider gemeente Utrecht

Beschrijving

Op 9 juli organiseert de GGD Hollands Midden een webinar over hoe in de zorg en publieke dienstverlening beter rekening kan worden gehouden met de doorwerking van stress op gedrag. Door aanpassingen te maken in onder meer de wijze waarop we gesprekken voeren, brieven opstellen en spreekkamers inrichten kunnen we de zorg en ondersteuning effectiever maken.

Geldzorgen, eenzaamheid, leerachterstanden en huiselijk geweld. De coronacrisis geeft een grote groep inwoners de nodige stress en zorgen. Steeds meer is er bekend over de wijze waarop chronische stress doorwerkt op gedrag. Mensen gaan meer bij de dag leven, nemen onverstandiger beslissingen, hebben meer moeite om in actie te komen en hun emoties en verlangens te reguleren.

Corona zet de maatschappij onder druk. Van professionals in het domein van zorg en welzijn wordt gevraagd om kwetsbare inwoners te ondersteunen om door deze periode te komen en inwoners met nieuwe hulpvragen op te vangen.

In het kader van haar taak op het gebied van psychosociale hulpverlening bij corona organiseert de GGD dit webinar.

Contact: Irene Lottman, medewerker PSH bij Corona / Adviseur Publieke gezondheid

Jeugdzorg in coronatijd l Hoe Curium-LUMC dat doet

COVID-19 heeft een grote impact op onze maatschappij. Ook Curium-LUMC ziet zich in de (continuering van de) zorg voor jeugd gesteld voor verschillende uitdagingen. In dit interview vertelt Robert Vermeiren, directeur Patiëntenzorg en boegbeeld van SAMEN, over hoe Curium-LUMC omgaat met de maatregelen.

Online

Hoewel er bij Curium-LUMC veel digitaal gaat, blijven nog veel afspraken fysiek doorgaan. Afspraken, vergaderingen en gesprekken met gezinnen, ouders en jongeren vinden veelal online plaats. De persoonlijke ervaringen van Robert zijn wisselend, zo kun je bijvoorbeeld iets tussendoor doen maar heb je geen echt contact zoals in de spreekkamer. En dat lijkt de tendens over de gehele linie.

Continuering zorg aan kinderen

In maart en april was het bij Curium-LUMC alle hens aan dek. Veel mensen waren ziek, de zorg werd aangepast. Tegelijkertijd heeft Curium de zorg aan de kinderen die dat nodig hadden gecontinueerd. Bewegingsactiviteiten gingen met aanpassingen waar mogelijk door en bleef bezoek, cruciaal voor kinderen, welkom, hetzij beperkt. Uitzondering daarop vormde een groep. Daar was iemand ziek en de groep kreeg de keuze om of bij Curium of thuis in quarantaine te gaan. De zes jongeren kozen ervoor bij Curium te blijven.

“Aan het begin van deze crisis waren we er niet klaar voor. Er vond dan ook bijna dagelijks crisisoverleg plaats. We hebben inmiddels beter zicht op wat fysiek dan wel online kan. We denken ook nu al na over hoe we de zorg voor jeugd komende tijd kunnen inrichten en gaan daarbij uit van verschillende scenario’s.”, aldus Robert. Een van de scenario’s is dat de maatregelen weer strenger worden, mocht er een tweede golf komen. “We hebben geleerd meer vooruit te kijken.”

Vooruitkijken

“Deze periode zijn we goed doorgekomen dankzij de betrokkenheid en flexibiliteit van onze werknemers. Nu, in deze fase, is het belangrijk te kijken hoe we de zorg weer face-2-face kunnen organiseren met inachtneming van de regels.” Interactie is belangrijk voor echt contact, maar een deel kan wel via beeldbellen. “We zoeken naar een evenwicht in on- en offline.”

Onderzoek naar telepsychiatrie

Over online hulpverlening aan kinderen is nog weinig bekend, blijkt uit literatuuronderzoek. Het is dan ook belangrijk hierover snel kennis te ontwikkelen. Twee weken nadat de coronamaatregelen werden ingevoerd, is Curium-LUMC samen met YOUZ een onderzoek gestart naar ‘noodgedwongen telepsychiatrie’. Gedurende twee maanden hebben ruim 1000 behandelaars in heel Nederland gerapporteerd over hun ervaringen met telepsychiatrie. Daaruit blijkt dat de ervaringen van de behandelaren erg wisselend zijn, een deel is positief en een deel negatief.

“We hebben nog veel te leren”, zegt Robert naar aanleiding van de voorlopige resultaten van het onderzoek onder behandelaren en op basis van zijn eigen ervaringen. De volgende stap is te onderzoeken wat het effect is van telepsychiatrie op kinderen en ouders. Tot nu toe lijkt het erop dat sommige kinderen er goed op reageren en anderen niet. “We willen leren wat randvoorwaarden zijn, wat werkt en wat werkt niet.” Om dit te onderzoeken heeft Curium-LUMC bij ZonMw binnen het COVID-19 programma een aanvraag ingediend.

Blended maatschappij

Het beeldbellen kent zeker praktische aandachtspunten. “Het geluid is vaak te scherp. Ook vraagt het veel online aanwezig zijn van ons om meer korte beeldschermpauzes te houden van 5 tot 10 minuten.” Zelf probeert Robert zich goed te houden aan deze pauzes, om kort de ogen op iets anders te richten.

Robert ziet ook andere voordelen. Curium-LUMC organiseerde recent een webinar: volgens hem een krachtig middel om mensen te informeren. Door de chatfunctie wordt het stellen van vragen laagdrempeliger en vindt meer interactie plaats dan bij een bijeenkomst op locatie. Ook nemen meer mensen deel, zelfs mensen die met verlof zijn. In onze ervaringen deze periode met online werken, ziet Robert een beweging naar een meer blended maatschappij. Robert verwacht dat we ook na deze crisis kritischer zijn op wat we wel en niet doen en of we dat on- of offline doen.

Balans zoeken

Voor Curium-LUMC was en is het zoeken naar een balans tussen de maatregelen van het kabinet, die gericht zijn op het voorkomen van de verspreiding van corona, en de noodzakelijke zorg voor kinderen. “Dat wringt. Zorg voor kinderen en 1,5 meter afstand, dat werkt niet.” Die balans is erg ingewikkeld. Ook andere instellingen drukt Robert op het hart hier goed over na te denken en zoveel mogelijk de zorg voor jeugd te continueren en (tijdelijke) sluiting van instellingen te voorkomen.

Lees hier het interview met Astrid Scholten over hoe Hogeschool Leiden omgaat met de coronamaatregelen. Symone Detmar vertelt over wat TNO doet om de negatieve effecten van de maatregelen tot een minimum te beperken.

Onderwijs in coronatijd l Hoe Hogeschool Leiden dat doet

COVID-19 heeft een grote impact op onze maatschappij. Dit betekent ook voor de leden van SAMEN een andere manier van werken. In dit interview vertelt faculteitsdirecteur Astrid Scholten wat dit betekent voor de faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden.

Op de Hogeschool Leiden (HSL) heeft een grote omslag in korte tijd plaatsgevonden. De hele HSL; studenten, docenten en (ICT-)ondersteuners zette zich in om het onderwijs online te organiseren. Zelfs de open dag vond online plaats. De school is heel beperkt open gehouden voor medewerkers en studenten die thuis geen goede werkplek hebben.

Zelf is Astrid sinds eind april weer af en toe op school om zich met collega directeuren voor te bereiden op de herstart van het hoger onderwijs per 15 juni. In de periode tot 1 september betekent deze herstart dat vooral toetsen en tentamens die niet online afgenomen konden worden, alsnog plaatsvinden.

Online

Dat wat online kon, is online gedaan. Daarvoor is door iedereen hard gewerkt, de leerbereidheid bleek groot. Door ICT-ondersteuners en docenten is overgewerkt om alles voor elkaar te krijgen: toetsdoelen bleven hetzelfde, maar de toetsvorm moest anders. Presentaties gingen online en iedereen zocht een weg in de digitale wereld. Er is veel extra werk verzet en daar is Astrid enorm trots op.

Impact op leren in de praktijk

De corona-uitbraak heeft een grote impact op studenten die in de praktijk aan het leren waren. Bij de opleiding Sociaal Werk (SW) liepen de studenten al geruime tijd stage, bij Toegepaste Psychologie (TP) waren ze net begonnen. Stagiairs volgen de richtlijnen van de stageplaats. Voor de ene betekent dit thuiswerken, de ander staat nog voor de groep.

In sommige gevallen werd het ingewikkeld de stagiairs goed te blijven begeleiden. Dan werd samen met studenten gezocht naar een alternatief. Studenten die in het buitenland stage liepen zijn bijna allemaal terug naar Nederland gekomen. Ook voor hen is samen een (maatwerk)oplossing gezocht.

Nieuwe vragen voor werkveld en opleidingen

Bij Curium-LUMC konden stagiairs hun werkzaamheden blijven uitvoeren, maar het was wel een heftige tijd. Van lector Anne Krabbendam hoorde Astrid over de versnelde transitie naar ambulant werken voor een specifieke afdeling. De stagiairs van deze afdeling hebben uit eerste hand meegemaakt wat hier allemaal bij komt kijken.

Heel veel instellingen hebben de afgelopen tijd geworsteld met de vraag hoe ze hun dienstverlening online kunnen maken. Stagiairs hebben samen met professionals en cliënten ervaren wat wel en niet werkt. “Het is heel waardevol om, rekening houdend met verschillende perspectieven, handvatten te formuleren voor online dienstverlening. Leernetwerken zijn hiervoor een mooi middel”, aldus Astrid Scholten.

Samen-werken, samen-leren

Het SAMEN-project Samen-werken, samen-leren geleid door HSL zit in de afrondende fase. Binnen Samen-werken, samen-leren zijn leernetwerken opgericht met jongeren, studenten, professionals, onderzoekers en docenten. Vlak na het afkondigen van de maatregelen leek het erop dat veel bijeenkomsten niet door zouden gaan. Toch hebben verschillende bijeenkomsten online invulling gekregen, dat heeft Astrid positief verrast.

Van docenten hoort zij terug dat er door de leernetwerken veel onderlinge binding is en dit heeft in coronatijd goed uitgepakt. Het omgaan met teleurstellingen en samen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden is een onvoorzien thema geworden.

Leren in een leergemeenschap

De visie van de faculteit is dat je leert in een leergemeenschap. Astrid en haar collega’s hadden niet voorzien dat daarbij onderscheid zou ontstaan tussen fysiek en online contact. Online een relatie opbouwen is ingewikkeld en Astrid heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor aspirant-studenten. Uiteraard ontstaan er ook nieuwe kansen en is het efficiënt werk of studie deels online te doen.

Studiejaar 20/21

“Wat we doen in de huidige omstandigheden, doen we goed, maar lesgeven in een 1,5 meterschool is niet ideaal en is ingewikkeld.”, vindt Astrid. Ook bij haar op de faculteit wordt nagedacht over een blended vorm; “dat wat je online kan doen, wil je online doen”. HSL denkt al na over hoe het moet vanaf 1 september. “We hopen allemaal echt dat er na 1 september ruimere roostertijden beschikbaar zijn!”¹

Lees hier het interview met Symone Detmar over TNO in coronatijd.

¹Hogescholen en universiteiten organiseren het onderwijs tussen 11.00 en 15.00 uur, na 20.00 uur en op zaterdag om de druk op het openbaar vervoer in de spits te verlagen.

Terugblik bijeenkomst Leernetwerk Kwetsbare gezinnen

Als iemand anders al besloten heeft dat je kwetsbaar bent, wat is daarvan het effect op toegang tot zorg? Wie moeten samenwerken en wat zijn best practices? Hoe komen we tot een werkwijze of een systeem dat betaalbaar is? Binnen het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen leren we dat van elkaar.

Op 19 mei hebben we in twee bijeenkomsten kwetsbaarheid benaderd vanuit het perspectief van ouders, jongeren, praktijkprofessionals, onderzoekers, hogescholen en gemeenten. Dit ter voorbereiding op onze start in september. Daarbij kwam ook het thema vinden en gevonden worden als hulpverlener aan bod. Verder hebben we vastgesteld dat er drempels zijn voor het vragen om hulp door beeldvorming en gêne. Wil je aansluiten als professional en vertrouwen opbouwen, dan heb je tijd nodig.

Bovendien is sprake van verschillende vindplaatsen; waar vind je elkaar en waarheen zet je de eerste stap? Weet je als gezin, als je bedacht hebt hulp te kunnen gebruiken, waar je passende hulp kan vinden? En communiceren wij als hulpbieders helder genoeg?

In september/oktober organiseren we weer een bijeenkomst rondom deze thema’s. Lees meer op de pagina Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen. Wil jij ook meedoen? Neem dan contact met ons op! info@awsamen.nl

Vacature Onderzoeker bij Curium-LUMC l Solliciteer voor 18 juni

De komende jaren werkt Curium-LUMC in verschillende projecten aan vraagstukken rond integraal werken voor kinderen, jongeren en hun gezin met meervoudige en complexe problematiek op verschillende levensgebieden. Integraal werken is een zeer actueel thema en gaat over het bieden van tijdige, passende en samenhangende zorg. Daarin spelen vraagstukken op verschillende niveaus, denk aan beleidsmatige vraagstukken rond het organiseren van integraal werken, vraagstukken rond integraal vakmanschap en samenwerking tussen professionals en vraagstukken gericht op het creëren van een samenhangend zorgaanbod samen met gezinnen.

Meer lezen en solliciteren.

Bijeenkomst LNW Normaliseren 1 april 2020

Hoe kunnen we de komende periode met elkaar aan het werk in het LNW Normaliseren? Die vraag stond centraal tijdens de startbijeenkomst op 1 april jl. Virtueel bijeen zijn enkele kernpartners om het LNW Normaliseren vorm te geven zodat we in september vliegend van start kunnen. De bijeenkomst werd voorgezeten door de trekkers Tamara Bos en Rob Gilsing van de Haagse Hogeschool.

Naar aanleiding van de bijeenkomst 1 april zijn een aantal scenario’s voor samenwerking uitgewerkt. Op 10 juni wordt een van de scenario’s verder verfijnd en vindt een inventarisatie plaats van de urgente vraagstukken die spelen binnen Normaliseren.

Wil jij je ook aansluiten bij LNW Normaliseren? Geef je op via info@awsamen.nl of meld je aan voor de bijeenkomst op 10 juni a.s. via 10-06-20 l Bijeenkomst LNW Normaliseren. Lees meer over het LNW in de Aanvraag LNW Normaliseren of via Leernetwerk i.o. Normaliseren of praat mee en draag bij op het Forum.

ZonMw COVID-19 Programma

Heb jij ideeën om de negatieve impact van corona op de jeugd te verkleinen of zie jij hoe we binnen de zorg voor jeugd kunnen leren van deze crisis? Tot 25 mei kunnen we als zorg voor jeugd bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor kleine praktijk- of beleidsgerichte projecten. gericht op de maatschappelijke impact van COVID-19 en de maatregelen daartegen.

Projectideeën kunnen tot 25 mei ingediend worden binnen de bottom-up ronde van het aandachtsgebied Maatschappelijke dynamiek. Hierbinnen worden kleine praktijk en/of beleidsgerichte subsidies toegekend aan projecten. ZonMw moedigt samenwerking met relevantie stakeholders en doelgroepen aan, een mooie mogelijkheid voor SAMEN.

Zowel op korte als lange termijn heeft het nieuwe coronavirus een enorme impact op de maatschappij. Met het COVID-19 Programma beoogt ZonMw het ontwikkelen van kennis, praktische oplossingen en onderzoek te stimuleren. Dit zodat negatieve gevolgen worden beperkt en positieve ontwikkelingen gestimuleerd. Het COVID-19 Programma kent drie aandachtsgebieden; 1) Voorspellende diagnostiek, 2) Zorg en preventie en 3) Maatschappelijke dynamiek.

Binnen de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus zijn al verschillende projecten voor de jeugd gestart. Zo worden educatieve spelletjes ontwikkeld voor kinderen en ouderen om samen online te spelen en wordt huiswerkbegeleiding op afstand aangeboden aan nieuwe Nederlanders. Wil je weten wat er verder is en wordt ontwikkeld binnen de regeling creatieve oplossingen? Kijk daarvoor op de website van ZonMw: https://publicaties.zonmw.nl/projecten-creatieve-oplossingen-aanpak-coronavirus-covid-19/creatieve-oplossingen-jeugd/.

Kennis en expertise delen in coronatijd l Hoe TNO dat doet – interview met Symone Detmar

COVID-19 heeft een grote impact op onze maatschappij. Dit betekent ook voor de leden van SAMEN een andere manier van werken en dat vraagstukken anders worden opgepakt. In dit interview vertelt Symone Detmar over wat TNO doet om de negatieve effecten te beperken.

Verandering in het dagelijkse werk
Symone Detmar: “Doordat ik zelf in Leiden woon, kan ik nog regelmatig naar ons kantoor, dat vind ik prettig. Daar tref ik hooguit drie andere collega’s op onze afdeling wat in het begin wel wennen was.” Volgens Symone vraagt deze tijd om niet alleen als medewerker maar ook als organisatie flexibel te zijn. “Zo kunnen we ad hoc inspelen op problemen in de zorg voor jeugd.” Hiermee kunnen organisaties een bijdrage leveren aan het beperken van de negatieve effecten van deze coronaperiode.

Extra investering
TNO heeft medewerkers opgeroepen ideeën die binnen enkele maanden effecten van de crisis proberen te verzachten in te dienen. Voor deze kort-cyclische innovatieprojecten is snel een eigen financieringsbudget vrijgemaakt . Een van de ideeën betrof het stimuleren van mensen zich te houden aan de maatregelen. Door de afdeling Child Health, waar Symone Detmar hoofd is van het kennisprogramma Jeugd, wordt onderzocht welke aanpak het beste werkt voor verschillende doelgroepen.

Ondersteuning preventieve zorg
Daarnaast is door TNO Child Health met partners uit de jeugdgezondheidszorg en NCJ gekeken hoe de preventieve zorg op afstand ondersteund kan worden. Symone: “Hierop is een lopend validatie onderzoek over het door ouders zelf meten van de ontwikkeling van hun kinderen, versneld in de praktijk gebracht en is een do it yourself vragenlijst met video’s voor de JGZ beschikbaar gesteld.” Met deze video’s en bijbehorende vragenlijst bekijken ouders voorafgaand aan een consult de ontwikkeling van het kind. Dit dient als input voor het daaropvolgende onlinegesprek met de jeugdarts- of verpleegkundige. Zo wordt de ontwikkeling van kinderen ook tijdens coronatijd gemonitord.

Maar wat kun je als ouder voor je kind doen deze periode? Hoe organiseer je je gezinsleven? Hoe zorg je voor een goede thuiswerkplek? Voor deze vragen van ouders heeft TNO in samenwerking met onder andere Pro Parents, IMH Nederland en Argo GGZ een tipsheet ontwikkeld. Deze tipsheet maakt onderdeel uit van de themapagina van het NJi voor het omgaan met de gevolgen van het coronavirus.

Een andere vraag die binnenkwam was hoe groepszorg kan worden ingericht in deze periode. “Met Centering pregnancy vindt, naast medische controles, uitwisseling plaats van kennis en ervaring tussen vrouwen. Om deze uitwisseling op afstand te kunnen faciliteren, is meegedacht hoe dit vorm kan krijgen. Ook is er voor coronagerichte vragen en stress speciale aandacht. De eerste pilots zijn inmiddels gestart.”

Oproep
Symone: “Neem contact op met het coördinatieteam als je ideeën hebt om de negatieve impact van de coronamaatregelen te verkleinen. Bij ZonMw kunnen we tot 25 mei een aanvraag indienen binnen het programma COVID-19.”

Lees hier het nieuwsbericht over de call van ZonMw met betrekking tot het aandachtsgebied maatschappelijke dynamiek. Ook is binnen het programma COVID-19 een subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’. Deadline is ook voor deze oproep 25 mei.

Aanvraag project De specialist dichterbij? gehonoreerd

ZonMw heeft de subsidieaanvraag De specialist dichterbij? Wat werkt voor professionals in een wijkgerichte integrale specialistische aanpak voor gezinnen met ernstige en langdurige problemen op meerdere levensgebieden gehonoreerd. In het project worden 4 lokale integrale specialistische teams in Katwijk, Den Haag, Alphen aan den Rijn en Gouda gevolgd om wat wel en niet goed werkt in een integrale aanpak in de verschillende regio’s te onderzoeken. Door uitwisseling tussen de regio’s in leersessies, wordt er in dit project met en van elkaar geleerd.

Het project wordt uitgevoerd vanuit Curium-LUMC in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten, de AW Risicojeugd, de AW SAMEN, hogescholen en ouders en jongeren. Het project De specialist dichterbij? is onderdeel van het programma Wat werkt voor de jeugd, programmalijn Professionals en hun organisatie. De andere twee programmalijnen zijn Kind en leefwereld en Gemeenten.

Binnen het programma wordt in 12 projecten kennis ontwikkeld over wat werkt in de zorg voor jeugd en dat wat werkt toepasbaar gemaakt voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen professionals, ouders, jongeren en gemeenten. De kennis die wordt opgedaan in de projecten wordt landelijk uitgewisseld onder coördinatie van het NJi.

Andere Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

Na de zomer starten onze Leernetwerken Integraal Werken (IW), Normaliseren (NOR) en Kwetsbare gezinnen (KG) en het project Leren & implementeren. Binnenkort gaan ook de andere regionale kenniswerkplaatsen jeugd van start.

Samen met de andere regionale werkplaatsen en ZonMw zetten wij ons in om opgedane kennis ook landelijk beschikbaar te stellen. Meer lezen over de andere regionale kenniswerkplaatsen? Dat kan in dit nieuwsbericht van ZonMw. Op de pagina Regionale kenniswerkplaatsen 2020-2024 lees je meer over onze gehonoreerde aanvraag SAMEN VERDER: Leren & implementeren.