Startbijeenkomst Samen-Werken, Samen-Leren

Op 15 november jl. vond de startbijeenkomst plaats van de werkgroep van het project Samen-Werken, Samen-Leren. Daarbij heeft de groep een flinke start gemaakt met de eerste fase (de opstart) van het project. In deze fase worden 3 werkgroepen geformeerd: 1) stage, 2) reflectie en 3) Leerhuis en deze vormen leernetwerken. De resultaten van de bijeenkomst waarbij aan de hand van de Scrum-methode is gewerkt, worden nu eerst verwerkt.
Hieronder de presentatie van deze startbijeenkomst. De vervolgbijeenkomst vindt plaats op 10 januari. Op 10 december komt de stuurgroep voor het eerst bij elkaar.

20181115 SW SL 1e werkgroepbijeenkomst

Oproep ZonMw Jeugd: Presenteer je onderzoek op Jeugd in Onderzoek 2019

Zie hieronder de oproep van ZonMw Jeugd je onderzoek te presenteren. Doe je dat vanuit SAMEN? Laat het ons weten via info@awsamen.nl.

Jeugd in Onderzoek is dé aangewezen plek om uw kennis en ervaring met anderen te delen. Doet u onderzoek en heeft u (tussen)resultaten die u wilt delen? Dien dan vóór 15 januari 2019, 17.00 uur uw voorstel in voor Jeugd in Onderzoek via het aanmeldformulier. Wij bevelen Jeugd in Onderzoek van harte aan bij onze projectleiders. Zet de datum – 23 mei 2019 – vast in uw agenda!

Honorering bijdrage
Het is een pré als u samen indient met iemand uit de praktijk, zoals een professional of ervaringsdeskundige. Hier wordt rekening mee gehouden bij de honorering. Begin februari 2019 hoort u of de commissie uw bijdrage heeft gehonoreerd. Als uw bijdrage wordt gehonoreerd betaalt u de inschrijfkosten van € 140,00 incl. BTW. Neemt u iemand mee voor uw presentatie, bijvoorbeeld iemand vanuit de praktijk of een ervaringsdeskundige, die alleen voor deze sessie komt? Dan is het mogelijk dat – in overleg met de organisatoren van deze dag – voor deze persoon geen entree betaald hoeft te worden.

Thema’s
Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma:
•        Wat Werkt voor Wie en Waarom,
•        De kracht van preventie in het Sociale Domein
•        Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp.
Naast deze drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dit thema wordt aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2019 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het extra thema bepaald: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien. Meer informatie over de thema’s vindt u op de website.

Doel van jeugd in Onderzoek
Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van kinderen, jongeren en ouders. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugd- en onderwijsveld.

Vragen of meer informatie
Meer informatie over het congres en het aanmeldformulier voor een bijdrage is te vinden op de website van Jeugd in Onderzoek. Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: jeugdinonderzoek@nji.nl
Wilt u deelnemen als bezoeker? Dat kan natuurlijk ook. Aanmelden voor Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2019 via www.jeugdinonderzoek.nl.

Presentaties en verslag Jaarconferentie SAMEN leren-innoveren-implementeren

Terugblik

Astrid Scholten, directeur Social Work en Toegepaste Psychologie bij de Hogeschool Leiden (HL) heette iedereen welkom. Daarbij gaf ze de relevantie van het innoveren en leren binnen SAMEN voor de Hogeschool aan. Verder gaf ze kort weer welke opleidingsrichtingen de faculteit Social Work en Toegepaste Psychologie aanbiedt en dat we bij de Hogeschool Leiden terecht kunnen indien er vacatures zijn voor hbo-stagiairs.

Symone Detmar, boegbeeld AW SAMEN, leidde als dagvoorzitter het programma in. Dit deed zij door eerst stil te staan bij de recent gehonoreerde projecten Samen-Werken, Samen-Leren en LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten. Ook blikte ze kort terug op de in de zomer gelanceerde nieuwe website en de bijeenkomsten van het afgelopen jaar. Ze sloot af met de conclusie dat er veel kennis en inspiratie gedeeld wordt, maar dat de implementatie nog aandacht behoeft. Bekijk hiervoor ook de presentatie.

Hierna namen Robert Vermeiren, boegbeeld AW SAMEN, en Laura Nooteboom, promovenda bij Curium, het woord. Zij illustreerden aan de hand van het project Gezin aan Zet de uitdagingen die bij implementeren komen kijken. Vervolgens werden twee projecten op het implementatieproces geanalyseerd: Visus screening door Vasanthi Iyer, arts M&G, jeugdarts KNMG bij TNO en Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) door Bronwynn Terpstra, Adviseur Jeugdgezondheidszorg NCJ. Daarbij kwamen vanuit de zaal vragen over de lange duur van implementatietrajecten. Specifiek voor Gezin aan Zet werd de vraag gesteld in hoeverre cliënten eigenlijk betrokken zijn en rondom de GIZ rees de vraag waarom het zo lastig is deze op te schalen.

Karlijn Stals, programmaleider Vakmanschap NJi, gaf haar visie op implementatie. Ze presenteerde verschillende implementatiemodellen, zoals de MIDI (klik hier) en ging in op de verschillende factoren die implementatie kunnen bevorderen of belemmeren. Daarbij noemde ze valkuilen bij implementatie zoals grootse en gedetailleerde plannen en het onder- of overschatten van betrokkenen. Zij raadde aan groot te denken maar klein te doen en goed van tevoren na te gaan wie betrokken zijn en wat het denk- en doenvermogen is van hen. En vooral: Vier je successen, leer van je fouten.

Panelgesprek

Onder leiding van Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie aan De Haagse Hogeschool, werd na een korte pauze een gesprek gevoerd over het betrekken van de doelgroep bij vernieuwingen. Els van Berkel (Coördinator CJG bij GGD HM) en Jarien (jongerenraad Cardea) werden bevraagd over het perspectiefplan, een methode in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, waarmee het gezin/de jeugdige zelf benoemt waar zij bij geholpen willen worden, indien nodig ondersteund door een professional. Jarien gaf aan dat hij het erg prettig vond werken, hiermee ontvang je als jeugdige weer het vertrouwen dat je het zelf kan. Een belangrijke eerste stap in het herstel van het vertrouwen, in zichzelf en de ander. Meer lezen over het perspectiefplan: kan hier.

Na deze introductie werd het panel uitgebreid met Melanie (jongere), Chris Kuiper (lector transformatie van de zorg voor jeugd HL), Arie Opstelten (strategisch adviseur gemeente Den Haag) en Paul Kocken (senior onderzoeker TNO). Zij waren het er al snel over eens dat het betrekken van ervaringskennis niet alleen een vereiste is, maar dat dit ook vanaf de start moet gebeuren. Maar al te vaak wordt de doelgroep te laat of slechts zijdelings betrokken. Paul en Melanie illustreerden dit ieder vanuit hun eigen perspectief. Zo heeft Paul meegemaakt dat de doelgroep niet alleen aan het einde van een project wil reflecteren op onderzoeksresultaten. Melanie heeft ervaren dat na een gesprek met bijvoorbeeld een gemeente, ze verder niets meer vernam. Dat gaf het gevoel alsof het gesprek er alleen toe had gediend betrokkenheid van de jongere af te kunnen vinken. Dus neem jongeren mee en houd ze ook op de hoogte van ontwikkelingen. Zo is de jongerenraad van Cardea actief betrokken bij het onderwijs aan de Hogeschool Leiden. Ondanks de consensus in het panel dat ervaringskennis uiterst belangrijk is, is dit nog geen vanzelfsprekendheid.

Workshops

Na het plenaire deel volgden de volgende vier workshops:

1) Samen-Werken, Samen-Leren door Ruth Spijkerboer, docent onderzoeker, en Renske de Boer, programmaleider Master Jeugdzorg en docent jeugdrecht, HL. In het in september gestarte project Samen-Werken, Samen-Leren staan vijf perspectieven centraal: student, docent, professional, ervaringsdeskundige en onderzoeker. Tijdens de workshop zijn we op socratische wijze in gesprek gegaan met elkaar vanuit deze 5 perspectieven.

2) SAMEN met jongeren implementeren door Bea Houwers en Jeanette van der Meer, adviseurs JSO. Na een korte uitleg over JONG doet mee! werd actief met jongeren aan de slag gegaan. In deze workshop verkregen deelnemers inzicht en ideeën over de rol en bijdrage van jongeren bij het vormgeven van beleid en implementeren van veranderingen. Uitkomsten Workshop SAMEN met jongeren implementeren

3) Aan de slag met de GIZ-methodiek door Bronwynn Terpstra en Marjanne Bontje, beleidsmedewerker jeugdgezondheidszorg bij GGD HM en medeontwikkelaar GIZ. In een benen-op-tafel-sessie met goede voorbeelden uit het land ter inspiratie, werd informatie gedeeld over lessons learned bij implementatie van de GIZ. Daarbij zijn de totstandkoming en inhoud van het GIZ-raamwerk gepresenteerd.

4) Samenwerking buurtteams jeugd en huisartsen: lessen leren en implementeren door Rob Gilsing. In deze workshop zijn bevindingen en lessen gepresenteerd en is gereflecteerd op de in de proeftuin gevolgde werkwijze. In de Proeftuin Basiszorg Jeugd-ggz in Utrecht werkten huisartspraktijken en de Buurtteams Jeugd en Gezin samen om een goede basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten te realiseren.

Na de workshops stond een heerlijke lunch klaar. Daarbij werd volop gebruik gemaakt om na te praten en te netwerken.

Presentaties

Plenaire presentatie inclusief presentaties Vasanthi Iyer en Bronwynn Terpstra
20181129_Presentatie

Presentatie Gezin aan Zet
Gezin aan Zet

Presentatie Karlijn Stals
Implementeren – Karlijn Stals

Terugblik Kom in actieonderzoek!

Samen, luisteren en enthousiast vormen de kernwoorden van het symposium Kom in actieonderzoek! georganiseerd vanuit SAMEN met Gezin aan Zet namens Lerend Transformeren op 25 oktober. Met bijdragen vanuit wetenschap en praktijk is het doen en het ervaren van actieonderzoek vanuit uiteenlopende perspectieven belicht. Voor sommigen was het een eerste kennismaking en voor anderen een verdieping. Bekijk onderstaande video voor een impressie van de middag.

Wil je een marathon lopen? Dan blijkt het effectiever te zijn te besluiten je sportschoenen aan te trekken als eerste stap dan het voornemen tien minuten te lopen. Degene die alleen sportschoenen aantrekt, heeft een grotere kans over drie jaar de marathon uit te lopen. Zo is het ook met de transformatiedoelen waaraan wij in de zorg voor jeugd werken. Met deze metafoor opende Joep van den Eerenbeemt de bijeenkomst.

Ferdie Migchelbrink had het in zijn presentatie over Participatief Actieonderzoek, kortweg PAO. PAO kent verschillende fasen waarbij Ferdie Migchelbrink de nadruk legde op de fasen diagnose en oriëntatie. Isolde Driesen (onderzoeker Sterker sociaal werk), Jannet Reinds en Karen Poot (Zorg Ondernemend Netwerk (ZON)) legden het accent juist op vertrouwen. Zij vatten dat samen in de begrippen Ruimte, Openheid, Nieuwsgierig en Duidelijkheid.

Ook Laura Nooteboom en Janna Eilander van het project Gezin aan Zet benadrukten dat vertrouwen de eerste stap is. De uitdaging voor de onderzoeker is het loslaten van vooraf beschreven methoden gaven onderzoekers Janna Eilander, Laura Nooteboom, Isolde Driesen en Karine van ’t Land (Zuidzorg) aan. Desalniettemin ervaren allen dat met actieonderzoek aan de echte vragen van de doelgroep wordt voldaan en veranderingen bewerkstelligd. Jan Gerrit Duinkerken (CJG Noord Veluwe) en Karine van ’t Land voegen daaraan toe dat ouders de deskundigen zijn, zij weten wat een bepaald huiltje van hun kind betekent. Ook weet een team van professionals goed wat wel en niet werkt. Actieonderzoek faciliteert juist dat het team het eigen werkzame systeem opbouwt.

Tijdens het laatste onderdeel van het programma werden we zelf aan het werk gezet door Chris Kuiper (Horizon). In duo’s bespraken we kort eigen ervaringen met veranderingen in de afgelopen drie maanden. Zelf moesten we afwegen welk verhaal het mooiste was. Vervolgens sloot elk duo aan bij een ander duo om te bepalen welk van overgebleven verhalen nu het mooiste was. Vertellers gingen door naar een andere groep waar het verhaal werd opgeschreven of getekend in de vorm van een sprookje. Wat is overeind gebleven van het originele verhaal? Ofwel, wees je als onderzoeker bewust van je eigen referentiekader wat resultaten kan kleuren. Toets of de resultaten overeenkomen met hoe de doelgroep het heeft bedoeld. Het is hun verhaal.

Hieronder tref je de presentaties van dit symposium. Vragen? Neem contact met ons op via: info@awsamen.nl.

20181025_Kom in actieonderzoek

Impressie wethouderbijeenkomst 16 oktober

Op dinsdag 16 oktober hield SAMEN een bijeenkomst voor wethouders en beleidsmedewerkers in onze regio met de zorg voor jeugd in de portefeuille. We werden ontvangen in buurtcentrum De Mussen, het oudste zelfstandige buurthuis in Nederland, en Resto VanHarte, die door samen te koken en te eten mensen met elkaar in verbinding brengt. Robert Vermeiren, een van de twee boegbeelden van SAMEN, leidde de bijeenkomst. Roos van Gelderen, oud-wethouder voor de Gemeente Leiden, en Astrid Rotering, Raad van Bestuur Jeugdbescherming west, vertelden over de toegevoegde waarde van SAMEN vanuit hun perspectief.

Bekijk deze video voor een impressie van deze bijeenkomst van SAMEN voor gemeenten.

Roos van Gelderen benadrukte het belang van samenwerken binnen de regio’s en daarbuiten. Astrid Rotering vulde dit aan met als voorbeeld de Praatplaat, ontwikkeld in de themagroep e-Health en waarmee nu een pilot wordt gedaan bij verschillende leden van SAMEN. Petra de Jong, regiocoördinator Hollands Midden, sloot het plenaire deel af met een praktijkvoorbeeld van SAMEN, het project LUID en DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten. Doel is het vinden van een duurzame manier waarop de stem van de jeugdige gehoord wordt, gedurende het gehele traject.

Hierop werd het buffet geopend. Naast eten, verzorgd door Resto VanHarte, werden verschillende thema’s geserveerd. We schoven aan bij een thema en wethouders en beleidsmedewerkers spraken met afgevaardigden van de thema’s Ervaringskennis, Scheiding en Gemeente, en met afgevaardigden van de projecten Levensloopaanpak, Digitale GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) en Gezin aan Zet.
De bijeenkomst heeft bijgedragen aan meer kennis over wat SAMEN kan betekenen voor gemeenten. Er zijn vervolggesprekken afgesproken om per regio de samenwerking tussen gemeenten en SAMEN verder te verkennen.

Lees hier de bijdrage van Arie Opstelten, geschreven naar aanleiding van deze bijeenkomst, op het forum: Gemeenten en kennisontwikkeling: een logische combinatie?

Project LUID en DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten gehonoreerd

Eind juli is de subsidie door ZonMw voor dit project, dat ontstaan is vanuit de Themagroep Kindermishandeling, toegekend. Doel is het vinden van een duurzame manier waarop de stem van de jeugdige gehoord wordt, gedurende het gehele traject. Het project bevindt zich nog in een pril stadium, ideeën en ervaringen zijn dan ook van harte welkom!

Bij dit project werken onder meer TNO, Veilig Thuis HM, Veilig Thuis Haaglanden, GGD HM, JGZ, GGD Haaglanden, Jeugdbescherming west en ouders en kinderen samen. De samenwerking wordt nog uitgebreid met een hulpverleningsinstantie en mogelijk de Raad voor de Kinderbescherming.
Aan het einde van het project hopen we te weten hoe we kinderen het beste kunnen betrekken bij de hulpverlening. Nu zijn het vaak de professionals en de ouders/verzorgers die voor de jeugd spreken. Met de jeugdige zelf wordt, als er met hem of haar wordt gesproken, vaak maar een keer gesproken. Dit terwijl eerst sprake moet zijn van een vertrouwensband alvorens hij of zij vertelt over hun ervaringen en/of wensen en meningen.

Ideeën ten aanzien van de stem van de jeugdige in de keten? Neem contact op met Henrique Sachse, vertrouwensarts Veilig Thuis, 088-3084871, hsachse@veiligthuishm.nl.

Je ervaringen delen over druk/afgeleid gedrag van jezelf of je kind (via fotorapportages of vlogs)?

De Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag stimuleert gepaste hulp voor druk gedrag en wil graag jouw mening/verhaal horen! Dit kan op zaterdag 6 oktober van 11:00 – 14:00 uur in Utrecht. Voor basisschoolkinderen doen we dit via een fotorapportage en voor jongeren via een vlog. Geïnteresseerd? Lees de uitnodiging en meld je nu aan: er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Op=op!

Uitnodiging bijeenkomst 6 oktober 2018 in Utrecht

Kennis over effectieve jeugdhulp op één plek

De dertien academische werkplaatsen jeugd en ZonMw lanceerden – tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein op 24 september 2018 – met trots Werkplaatsenjeugd.nl. Dé plek die je inspireert door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de jeugdhulp effectiever kunt maken.

Werkplaatsenjeugd.nl
In dertien academische werkplaatsen jeugd bouwen professionals, onderzoekers, opleidingen, gemeenten samen met ouders en kinderen door heel Nederland aan effectievere jeugdhulp. Opgedane kennis is voor iedereen beschikbaar en wordt gedeeld op de nieuwe, gezamenlijke website Werkplaatsenjeugd.nl. Van uitgebreide onderzoeken, tot praktische tools en infographics. Van goede voorbeelden in de jeugdhulp, tot praktijkverhalen uit de werkplaatsen. Zodat alle gemeenten hiervan kunnen profiteren en het hen helpt in het effectiever maken van de jeugdhulp.

Ontmoet de Werkplaatsen
Ontmoet de werkplaatsen op de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein (24 september, 1 en 8 oktober 2018) en de Voor de Jeugd Dag 2018 (5 november 2018). Kom naar onze stand voor kennis over en uit de werkplaatsen, doe mee met onze netwerktafels en bezoek de inhoudelijke presentaties van de werkplaatsen. Ook op diverse andere events maak je kennis met de werkplaatsen. Zie hiervoor de agenda op de website. Voor actuele informatie volg je ons via @WPJeugd.

Artikel in Epidemiologisch bulletin – Academische werkplaatsen in de praktijk

Voor het Epidemiologisch bulletin 3 heeft Mascha Kamphuis namens SAMEN in samenwerking met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland een artikel geschreven: Academische werkplaatsen in de praktijk. Daarin zijn vier praktijkvoorbeelden gegeven in onze regio. Hierin komt de academische werkplaats als netwerkorganisatie naar voren als passend antwoord op problemen en vraagstukken waarbij een groot aantal partijen is betrokken.

Het artikel:
Academische werkplaatsen in de praktijk

Het Epidemiologisch bulletin:
Epidemiologisch_Bulletin_nr_3_2018