Foto door Wayne Evans via Pexels

Uitnodiging hackathon Kansrijke start

Wil jij meehelpen aan een kansrijke start voor ieder kind? Kom vrijdag 3 april dan naar de SDG Challenge: Een kansrijke start in Leiden. Schrijf je hier in.

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start in het leven. 1 op de 6 kinderen die wordt geboren heeft geen goede start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie daarvan. Tijdens de hackathon strijden teams in twee challenges onderling om nieuwe oplossingen te bedenken voor een kansrijke start. Inschrijven en meer lezen: via deze link.

 

Foto door Wayne Evans via Pexels

LUID EN DUIDELIJK – interview met projectleider Remy Vink

Projectleider Remy Vink vertelt in dit interview met ZonMw wat zij leert van de inbreng van de jeugd bij het project LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten. In dit project wordt onderzocht hoe je bij een melding van een mogelijke mishandeling ervoor kunt zorgen dat een kind of jongere kan laten weten wat die belangrijk vindt. Dit doen zij samen met ouders en jongeren. Daaruit blijkt onder meer dat kinderen en jongeren behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt.

Meer over het project: LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten. Lees het hele interview met Remy Vink op de website van ZonMw.

Samen-Werken, Samen-Leren: Leerhuis Kindermishandeling en culturele sensitiviteit

Het eerste Leerhuis ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’ van het project Samen-Werken, Samen-Leren was op 12 december jl. een feit! Volgens de deelnemers was een belangrijke opbrengst kennis over cultureel sensitief werken en concrete handvatten voor in de beroepspraktijk. Deelnemers zien het Leerhuis bij uitstek als een plek om (nog) meer ervaring te delen. Niet alleen met cliënten, professionals, onderzoekers, studenten en docenten, maar ook met de diverse jeugdhulporganisaties die meedoen aan Samen Werken, Samen Leren.

Impressie

Na plenaire lezingen van lector Chris Kuiper en Lama Yazbeck van NGO Himaya uit Libanon, volgden de deelnemers workshops over Jeugdbescherming voor vluchtelingkinderen, het project LUID EN DUIDELIJK van de AW SAMEN en cultureel sensitief werken bij kindermisbruik. Ook nam een aantal deel aan een moreel beraad aan de hand van eigen ervaren dilemma’s in de hulpverlening. Net als in de leernetwerken waren de 5 perspectieven (cliënt, professional, onderzoeker, student en docent) vertegenwoordigd in alle sessies.

Agenda

Het eerstvolgende Leerhuis met als thema multiproblematiek vindt plaats op dinsdag 10 maart a.s.. Deze bijeenkomst is voor deelnemers aan de leernetwerken en belangstellenden vanuit de aan Samen-Werken, Samen-Leren deelnemende organisaties. Lector Rob Gilsing van de Haagse Hogeschool en onderzoeker Noortje Pannebakker (TNO, coördinator SAMEN), delen hun kennis vanuit het onderzoeksperspectief. In carrouselvorm presenteren professionals en cliënten hun ‘best practices’ van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Ook recente ontwikkelingen in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen; o.a. Beter Samenspel van het CJG Den Haag, Gezin Totaal van Horizon en de nieuwe minor Zorgcoördinatie van de Haagse Hogeschool komen aan bod. Meer informatie via: bolt.l@hsleiden.nl. Op donderdag 4 juni a.s. vindt het laatste Leerhuis van dit studiejaar plaats bij Hogeschool Leiden. Het thema is dan Werkplezier, informatie over deze bijeenkomst volgt.

Project Samen-Werken, Samen-Leren

In het project Samen-Werken, Samen-Leren werken en leren studenten Sociaal Werk, jeugdprofessionals en docenten samen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van de academische werkplaats SAMEN en de lectoraten van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool. De afgelopen periode hebben zich een aantal leernetwerken jeugd gevormd van ieder 10 tot 15 deelnemers vanuit de vijf verschillende perspectieven: cliënt, professional, onderzoeker, student en docent. Deze leernetwerken komen regelmatig bij elkaar om met en van elkaar te leren. Drie maal per jaar komen alle leernetwerken samen in een thematisch Leerhuis.

Onderzoek Leren van Herhaald Beroep in de JeugdzorgPlus door JSO

“Het verblijf in de JeugdzorgPlus verbetert mijn leven niet, mijn problemen worden zelfs erger en duren langer.”

Dat zeggen jongeren die vaker in de gesloten jeugdzorg hebben verbleven en die meededen aan een onderzoek naar de aansluiting van de hulp.

Jongeren die vaker in de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) verblijven, zijn niet tevreden over de responsiviteit van de hulp. Met andere woorden, ze vinden dat de behandeling niet aansluit bij hun motivatie en behoeften. Dat blijkt uit het onderzoek Leren van Herhaald Beroep in de JeugdzorgPlus dat JSO in opdracht van ZonMw heeft uitgevoerd.

Aan het onderzoek hebben vijftien jongeren van 12 tot 18 jaar meegedaan die van jongs af aan allerlei problemen hebben gehad in hun gezin, op school of met vrienden. Ze zijn meer dan driemaal in verschillende gesloten jeugdzorginstellingen geplaatst en verhuisden tot wel vijftien keer naar verschillende leefgroepen, andere vormen van hulp en weer terug.

De onderzoekers wilden inzicht verkrijgen in de oorzaken van het herhaaldelijk plaatsen en leren van de ervaring en opvattingen van jongeren zodat terugplaatsingen voorkomen kunnen worden. Om een beeld te krijgen van hun complexe levensloop zijn interviews gehouden door getrainde ervaringsdeskundigen. De levensverhalen zijn opgetekend en aangevuld met dossieronderzoek en interviews met ouders en hulpverleners.

De jongeren geven aan dat hun problemen toenemen vanaf het moment dat ze in de JeugdzorgPlus terechtkomen. Ze ervaren onveiligheid, voelen zich opgesloten en weten niet wat hun perspectief is. Onderzoeker Charlotte Hanzon:

“JeugdzorgPlus moet een veilige plek zijn maar de jongeren in ons onderzoek ervaren het tegenovergestelde. Door dat gevoel staan ze voortdurend in de overlevingsstand wat betekent dat ze niet mee willen doen, weglopen, agressief worden of drugs gaan gebruiken.”

Een andere conclusie is dat de jongeren vinden dat hun problemen niet worden opgelost. Volgens hen is de begeleiding gericht op gedragsverandering in de instelling en niet op het behandelen van hun persoonlijke problematiek.

“Mijn leven staat op de pauzeknop en ik leer niet hoe ik het zelf moet doen.”

Tenslotte ervaren de jongeren dat opgebouwde contacten met hulpverleners maar ook contacten met gezinsleden voortdurend verbroken worden door de vele overplaatsingen. Een jongere zegt:

“Als het dan ergens goed gaat, dan moet ik weer weg. Ik moet steeds opnieuw beginnen.”

Onderzoeker Nita van Veluw:

“De jongeren ervaren de JeugdzorgPlus als een vorm van uitsluiting van het gewone leven en een plek waar ze niet vooruit komen. Ze willen juist deelnemen aan het gewone leven en daar leren hoe ze hun eigen leven op de rit kunnen krijgen. Hierover moet binnen en tussen jeugdhulporganisaties worden gesproken maar ook op landelijk strategisch niveau.”

Het onderzoek is door JSO uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Leiden en is beschikbaar op https://www.jso.nl/nieuws/leren-van-herhaald-beroep/. In maart 2020 wordt een bijeenkomst georganiseerd over de uitkomsten van het onderzoek Leren van Herhaald Beroep in de JeugdzorgPlus. Meer informatie en aanmelding via de site van JSO.

Evalueren kun je leren!

Wil jouw team ook verbeteren op het gebied van evalueren, bijvoorbeeld in teamvergaderingen, casuïstiekbesprekingen of in samenwerking met ketenpartners en gezinnen? Of schiet evalueren en reflecteren er bij jou ook vaak in, terwijl dit in een lerende organisatie van wezenlijk belang is?

Binnen Gezin aan Zet is in de afgelopen jaren in samenwerking met professionals uit jeugdteams de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’ ontwikkeld die professionals helpt om de kwaliteit van evaluaties te verbeteren. Aan de hand van een advies op maat en praktische tips helpt de handleiding je om op een laagdrempelige manier evaluatieprocessen te verbeteren. Door ZonMw is een verspreiding en implementatie-impuls (VIMP) toegekend, om samen met de praktijk een online tool te ontwikkelen op basis van de handleiding, en de verdere implementatie en verspreiding te stimuleren. Hiermee hebben we eind 2020 een handzame tool waarmee professionals aan de slag kunnen om evaluaties in hun team te verbeteren.

Benieuwd naar de handleiding? Bekijk hier het document. Wil je een papieren exemplaar ontvangen? Neem dan contact op met Laura Nooteboom (l.a.nooteboom@curium.nl).

Aanvraag SAMEN VERDER: Leren & implementeren ingediend

De aanvraag SAMEN VERDER: Leren & implementeren is ingediend! In de week van 16 maart horen we of onze subsidieaanvraag gehonoreerd is. Met SAMEN VERDER willen we relevante maatschappelijke vraagstukken oppakken en het toepassen van kennis en innovaties in de zorg voor jeugd bevorderen. Dit doen wij in Leernetwerken (LNW’en). Een LNW bestaat uit praktijkprofessionals, (ouders van) jeugd, gemeenteambtenaren, onderzoekers en vertegenwoordigers van onderwijs. De thema’s die we met de leden hebben gekozen zijn Integraal werken, Normaliseren en Kwetsbare gezinnen. De LNW’en zelf vormen een proeftuin voor het ontwikkelonderzoek Leren (en) implementeren. Daarin bekijken we hoe we praktijkprofessionals kunnen ondersteunen in het gebruik van kennis en innovaties. De gehele aanvraag en verdere informatie kun je raadplegen op de pagina Regionale kenniswerkplaatsen 2020-2024’.

Wil jij een bijdrage leveren aan een van de Leernetwerken? Of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op via: info@awsamen.nl of kijk bij contact voor de gegevens van onze coördinatoren.

Werkconferentie SAMEN VERDER: Leren & implementeren

De Werkconferentie vormde het sluitstuk van de ledenraadpleging voor onze aanvraag SAMEN VERDER: Leren & implementeren en vormt het startpunt van de Leernetwerken (LNW’en) medio 2020. Met SAMEN VERDER willen we relevante maatschappelijke vraagstukken oppakken en het toepassen van kennis en innovaties in de zorg voor jeugd bevorderen. Dit door kennis en expertise van praktijkpartners (binnen jeugd en het brede sociaal domein), gemeenten, onderzoeksinstellingen, hogescholen en gezinnen te verbinden. Zo benutten we bestaande kennis nog beter en ontwikkelen we nieuwe best practices.

In de LNW’en met de door leden gekozen thema’s Integraal werken, Normaliseren en Kwetsbare gezinnen hebben we tijdens de Werkconferentie op 19 november 2019 op de Haagse Hogeschool gewerkt aan de veranderagenda’s. De LNW’en werden geleid door Curium (Integraal werken), De Haagse Hogeschool (Normaliseren) en Hogeschool Leiden (Kwetsbare gezinnen). Aan elk LNW werd gewerkt met praktijkprofessionals, (ouders van) jeugd, gemeenteambtenaren, onderzoekers en vertegenwoordigers van onderwijs. Terwijl wij aan het werk waren, werden we geadviseerd door adviesraden bestaande uit (ouders van) jongeren, experts op het gebied van leren en implementeren en afgevaardigden van regionale en landelijke initiatieven.

Met SAMEN VERDER: Leren & implementeren willen we regionale samenwerking rondom maatschappelijke vraagstukken verder stimuleren. Vandaar dat we meedoen met het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 (RKJ) van ZonMw. Het programma RKJ richt zich op:

  • Duurzaam vormgeven van participatie van (ouders/verzorgers van) jeugd;
  • Stimulering integraal werken en verbinding met werkplaatsen sociaal domein versterken;
  • Verspreiding van kennis binnen en buiten de regio bevorderen.

Alle informatie rondom de aanvraag kun je hier raadplegen. In de week van 16 maart horen we of onze subsidieaanvraag gehonoreerd is.

Projectidee Professionals en hun organisatie AW Risicojeugd en SAMEN positief beoordeeld

ZonMw heeft het projectidee ‘De specialist dichterbij? Wat werkt voor professionals in een wijkgerichte integrale specialistische aanpak voor gezinnen met ernstige en langdurige problemen op meerdere levensgebieden’ positief beoordeeld. Dit projectidee wordt de komende periode uitgewerkt tot een subsidieaanvraag. De aanvraag valt onder het ZonMw-programma ‘Wat werkt voor de jeugd’, programmalijn: Professionals en hun organisatie. De andere twee programmalijnen zijn Kind en leefwereld en Gemeenten. Het projectidee is een samenwerking tussen de Academische Werkplaatsen Risicojeugd en SAMEN.

Samen-Werken, Samen-Leren: Uitnodiging Leerhuisbijeenkomst ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’

Kindermishandeling en misbruik komen in alle culturen voor. Tijdens de Leerhuisbijeenkomst van het project Samen-Werken, Samen-Leren op 12 december a.s. staat cultuursensitief werken bij het signaleren en de aanpak van kindermishandeling centraal. Kom jij ook?

Wanneer: donderdag 12 december
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11
Aanmelden en meer informatie: Klik hier
  werkt de bovenstaande link niet, kopieer en plak dan het volgende adres in je browser: https://www.hsleiden.nl/actueel/evenementen/leerhuis-kindermishandeling-en-culturele-sensitiviteit/aanmelden.html

Gastspreker is Lama Yazbeck uit Libanon, executive director van NGO Himaya, een NGO die zich richt op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling.
Er zijn verschillende workshops en natuurlijk is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en de bijeenkomst na te bespreken met een hapje en drankje. Het Leerhuis staat open voor deelnemers aan de leernetwerken Samen Werken, Samen Leren en overige belangstellenden.

                                

Save the date Jeugd in onderzoek 12 mei 2020

Dinsdag 12 mei vindt het congres Jeugd in Onderzoek plaats in Amsterdam. Ditmaal is het thema Gelijke kansen. Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd voor jeugdprofessionals, wetenschappers, beleidsmedewerkers en schoolleiders- en bestuurders die kennis en ervaring rondom de ondersteuning aan jeugd en ouders willen verbeteren.

Wanneer: 12 mei 2020
Locatie: Hotel Casa Amsterdam
Voor: Onderzoekers en professionals uit de onderwijs- en jeugdsector
Meer informatie: www.jeugdinonderzoek.nl
Contact: Vragen stel je via jeugdinonderzoek@nro.nl