Gezin aan Zet

Projectbeschrijving

Sinds de transitie van de Jeugdzorg werken de meeste gemeenten met multidisciplinaire Jeugdteams, ook wel Jeugd- en Gezinsteams, buurt- of wijkteams genoemd. In het project Gezin aan Zet wordt samen met zes Jeugd- (en Gezins)teams uit de regio Holland Rijnland en de gemeente Den Haag in kaart gebracht wat tot nu toe werkt en wat belemmeringen zijn in het werken in Jeugd- (en Gezins)teams. Daarbij wordt onderzocht wat de transformatiedoelen, die richting geven aan de inhoudelijke verandering van de jeugdzorg, betekenen voor professionals en gezinnen en wat er nodig is om deze doelen te realiseren. Tot slot worden professionals ondersteund in reflecteren en evalueren aan de hand van de onderzoeksresultaten en feedback vanuit ouders en jongeren, maar ook vanuit de gemeente, ketenpartners, en het team zelf om het lerend en zelfsturend vermogen van de teams te versterken.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wil beantwoorden

 1. Wat zijn de werkzame en belemmerende factoren in de werkwijze van de Jeugd- (en Gezins)teams?
  Vragen hierbij zijn: Welke factoren verklaren in hoeverre een Jeugd- (en Gezins)team erin slaagt integrale en passende zorg te verlenen? En wat draagt bij aan meer eigen regie van ouders en jeugdigen?
 2. Wat betekenen de transformatiedoelen voor professionals, hun management, beleidsmedewerkers en ouders/jongeren? Wat is nodig om de transformatiedoelen te bereiken?
 3. In welke mate draagt een evaluatiecyclus bij aan de ondersteuning van de professional bij het evalueren van en reflecteren op werken met de transformatiedoelen zodat de kwaliteit van de hulpverlening verbetert?

Meer weten of bijdragen?

Hoe kunnen andere partijen een bijdrage leveren aan dit project? Neem contact op met onze contactpersoon.

Activiteiten en methoden

Welke activiteiten vinden binnen het project plaats en welke methoden worden ingezet?

Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek, een wijze van onderzoeken waarbij een veranderingsproces wordt gestimuleerd door het terugkoppelen van direct toepasbare, praktische kennis. De werkzame en belemmerende factoren van het werken in een Jeugd- (en Gezins)team worden aan de professionals teruggekoppeld. Professionals krijgen hierdoor zicht op verbeterpunten en kiezen vervolgens zelf aan welke verbeterpunten zij, individueel of als team, werken. Zo worden professionals uitgedaagd om continu te reflecteren, leren en verbeteren.

Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij bestaande gegevensbronnen en gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden. Zo vinden regelmatig observaties in de Jeugd- (en Gezins)teams plaats en wordt informatie verzameld door middel van interviews met professionals, ouders en jongeren, management en beleid.

Het project bestaat uit 3 fasen:

 1. verkenningsfase,
 2. uitvoeringsfase en
 3. generalisatiefase.

De eerste twee jaar, tijdens de verkenningsfase, is aandacht besteed aan het leren kennen van de Jeugd- (en Gezins)teams en het in kaart brengen van werkzame en belemmerende factoren van het werken in de teams.

Momenteel bevindt het project zich in de uitvoeringsfase waarbij de teams actief aan de slag zijn met de evaluatiecyclus. Het doel van deze evaluatiecyclus is een continu leerproces in gang te zetten bij professionals door op vaste momenten te reflecteren, leren en verbeteren. De professionals stellen actiepunten op om hulpverlening te verbeteren en de transformatiedoelen te realiseren. Hierbij worden de teams binnen dit project ondersteund.

Eindproduct en tijdpad

Wat voor eindproduct levert het project op?

 1. Inzicht in werkzame en belemmerende factoren in de werkwijze van de Jeugd- en Gezinsteams.
 2. Inzicht in de betekenis en de mate van realisatie van de transformatiedoelen.
 3. Een handleiding (methodiek en implementatieplan) van een evaluatiecyclus, die continu leren en verbeteren stimuleert in de Jeugd-(en Gezins)teams.
 4. Inzicht in het effect van zelfevaluatie op het handelen van professionals en het team.
 5. Het vertalen van bevindingen in (scholings)modules voor onderwijs en praktijk.

Tussenresultaten en producten

Rapport: J. Eilander en L. Nooteboom (2017). Werkzame en Belemmerende factoren van het werken in een Jeugd-(en Gezins)team: visie van de professional.
Artikel: Samen leren: het ontwikkelen en benutten van kennis met opleidingen en zorgprofessionals: L.A. Nooteboom, J. Eilander, J. Theunissen, I. Baten, E. Mulder, I. Voordouw, 2017
Factsheet Verteltafels Jongeren Holland Rijnland Juli 2017
Factsheet Verteltafels Ouders Holland Rijnland Juli 2017
Factsheet Verteltafels Geleerde Lessen Gezin aan Zet 2017
Factsheet Vragenlijst Gezin aan Zet Maart 2018
Factsheet Stand van zaken Gezin aan Zet 2018
Factsheet Transformeren volgens ouders: aanbevelingen voor hulpverleners, 2019
Publicatie: Transformeren volgens ouders, 2019

Ook interessant

(Externe) links, werkgroepen, et cetera

Transformatiedoel

1. Ruimte voor professionals ←
2. Integrale hulp ←
3. Preventie & Eigen kracht ←
4. Normaliseren
5. Juiste hulp op maat

Themagroep

1. 16-23 jaar
2. Kindermishandeling
3. e-Health
4. Werkplezier ←

Looptijd

December 2015 tot december 2019

Contactpersoon

Eva Mulder
Eva Mulder,
Programmaleider Academische
Werkplaats Risicojeugd,
e.a.mulder@curium.nl