Onderbouwing triagewerkwijze in de Jeugdgezondheidszorg

Projectbeschrijving

Steeds meer organisaties in de JGZ maken gebruik van een triagewerkwijze. In plaats van alle kinderen standaard uit te nodigen voor een contactmoment, worden in het triagemodel enkel nog de kinderen bij de jeugdarts of -verpleegkundige uitgenodigd bij wie een mogelijk ontwikkelings- of gezondheidsrisico is gesignaleerd. Deze manier van werken is veelbelovend, maar is nog niet goed onderbouwd en geüniformeerd. Iedere JGZ-organisatie bepaalt nu zelf wanneer een kind in aanmerking komt om uitgenodigd te worden en baseert dit op andere beslisregels . Deze beslisregels vormen samen een triageprotocol. Er is behoefte aan meer onderbouwing en eenheid in dit triageprotocol.

Onderzoeksvragen

Vraag die dit project wil beantwoorden.

 1. Wat zijn de werkzame en belemmerende factoren in de werkwijze van de Jeugd- (en Gezins)teams?
  Vragen hierbij zijn: Welke factoren verklaren in hoeverre een Jeugd- (en Gezins)team erin slaagt integrale en passende zorg te verlenen? En wat draagt bij aan meer eigen regie van ouders en jeugdigen?

Meer weten of bijdragen?

Neem contact op met de contactpersoon voor dit project.

Activiteiten en methoden

Het project bestaat uit vijf fasen, namelijk:

 1. Informatiebrief ouders (mei 2016 - april 2017)
  Interviews met ouders over belemmeringen m.b.t. invullen van vragenlijsten.Opstellen van ouder-informatiebrief die meegestuurd wordt met vragenlijsten.
 2. Ontwikkelen uniform triageprotocol (mei 2016 - april 2017)
  Een werkgroep (o.a. gevormd door experts uit de JGZ) stelt het triageprotocol vast. Dit gebeurt op systematische wijze, aan de hand van een beoordelingskader.
 3. Onderzoek kwaliteit van signalering van het triageprotcol (mei 2017 – december 2018)
  Het vernieuwde triageprotocol wordt ingevoerd in twee JGZ-organisaties met een triagewerkwijze. De kwaliteit van signalering wordt bepaald, en deze wordt vergeleken VOOR en NA de invoering van het protocol. Twee organisaties zonder triagewerkwijze verzamelen ook data, voor het vaststellen van de testeigenschappen van het protocol.
 4. Onderzoek naar de tevredenheid bij JGZ-medewerkers (september 2018 – december 2018) Interviews met JGZ-medewerkers over tevredenheid gebruik vernieuwde triageprotocol.
 5. Verslaglegging en kennisoverdracht (september 2018 – november 2018)

Ontwikkeling van een factsheet met de resultaten van het project. De informatiebrief en het triageprotocol worden vrij beschikbaar gesteld aan de praktijk.

Eindproduct en tijdpad

Factsheet met resultaten van projecten en uniforme triageprotocol getoetst bij JGZ-medewerkers, na afloop van het project eind 2018.

Tussenresultaten en producten

Tekst volgt

Transformatiedoel

1. Ruimte voor professionals
2. Integrale hulp
3. Preventie & Eigen kracht
4. Normaliseren
5. Juiste hulp op maat ←

Themagroep

1. 16-23 jaar
2. Kindermishandeling
3. e-Health
4. Werkplezier

Looptijd

Mei 2016 tot november 2018

Contactpersoon

Meinou Theunissen
Meinou Theunissen,
onderzoeker
meinou.theunissen@tno.nl